Sledování intenzit cyklistické dopravy v Pardubicích

 

Pro časopis Dopravní inženýrství (2 - 2015) jsme společně s Ing. Vojtěchem Jirsou z Univerzity Pardubice zpracovali článek o automatickém sčítání cyklistů v Pardubicích. V něm shrnujeme odpovědi na základní otázky: Proč město Pardubice zřídilo systematický monitoring cyklistické dopravy? Jak je systém automatického sčítání cyklistů nastaven? Jaké jsou výstupy a jak lze naměřená data využít? 

Sken článku naleznete přiložený níže. Zde alespoň krátká ochutnávka:

Pardubice jsou městem s nejvyšším podílem cest na kole mezi městy nad 50 tisíc obyvatel. K tomu nepochybně přispívá rovinatý terén a kompaktní sídelní struktura, kterou charakterizují krátké délky cest. Za příčinu obliby kola jako dopravního prostředku lze považovat také kontinuální snahu o podporu rozvoje tohoto druhu dopravy.

Jednou z možností pro vyhodnocení dopadů realizovaných opatření pro rozvoj cyklistické dopravy je opakované sledování intenzit cyklistické dopravy ve vybraných profilech. S tímto cílem byl v roce 2013 realizován v Pardubicích systém pro automatické sčítání cyklistické dopravy. Hlavní výhodou automatického sčítání je nepřetržitý záznam dat 24 hodin denně, 365 dní v roce, a tím i možnost vyhodnocení vlivu různých faktorů na cyklistickou dopravu ve městě, ať už se jedná o novou infrastrukturu, kampaně nebo povětrnostní vlivy. 


Za účelem sledování intenzit cyklistické dopravy ve vybraných profilech město Pardubice pořídilo 5 automatických sčítačů značky Eco-counter. Tyto sčítače, včetně kompletní instalace, městu dodala Nadace Partnerství, která se monitoringem bezmotorové dopravy a turistiky zabývá již od roku 2007. 

Pro ukázku vyhodnocení dat byly vybrány dva profily sledování intenzit cyklistů na různých typech komunikací. Jedná se o sčítání na stezce pro cyklisty a pěší u mostu Pavla Wonky se zobrazovacím zařízením Eco-Totem a sčítání na cyklopruzích na ulici 17. listopadu. Z celkového srovnání vyplývá, že z hlediska denních intenzit, je výrazně více využívaným profilem most Pavla Wonky, s denním průměrem 1 616 cyklistů oproti 965 v ulici  17. listopadu. Značný rozdíl je mezi zimním (prosinec – březen) a letním obdobím (duben – červenec). Maximálních denních intenzit pak bylo dosahováno u obou lokalit v červnu 2014. Největší denní intenzita byla zaznamenána 18. června (Pavla Wonky – 3 057), respektive 4. června (17. Listopadu - 1 907). 

Obecně lze říci, že cyklistická doprava je vzhledem ke své relativní prostorové nenáročnosti při plánování a projektování komunikací přehlížena. Proto jsou údaje o intenzitách cyklistické dopravy často používány jako důležitý podklad při projednávání projektové dokumentace úprav komunikací. Jedná se o tvrdá data, která slouží pro odůvodnění navrhovaných pro-cyklistických opatření. 

Přílohy

Partnerství, o.p.s. profesionálně měří návštěvnost již více než 13 let 

Partnerství, o.p.s. pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce nejkvalitnějších sčítačů na světě

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím. Partnerství, o.p.s. je výhradním ditsributorem sčítčů Eco-counter pro Českou republiku. 

Sčítače TRAFx představují dobrý poměr mezi kvalitou a cenou  

Ke sčítání pěších turistů a cyklistů na stezkách v chráněných krajinných oblastech a na singletrailech využváme automatické sčítače TRAFx. Jejich předností je jendoduchost a snadná instalace. Odečet a zpracování dat vyžaduje technické zázemí a znalosti, proto měření návštěvnosti těmito sčítači poskytujeme primárně jako službu.  

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz


 
Powered by Kentico CMS